Activities calendar

06 October 2017

Science Cafe

Bara odeeffannoo kana keessatti TQOn industirii baayyee baayyee barbaachisaadha. TQOn tekinooloojii baayyee daaynaamikii ta’ee fi yeroo yeroon jijjiiramaa adeemuudha. Hawaasa biyya keenyaa fi naannoo keenyaaf babal’ina industirii yeroo ammaa kana sadarkaa gadi aanaa irra jiru keessatti takka industiriiwwan biroo keessatti akka galteetti kan tajaajiluu fi mataa isaatti industirii bal’aan uumamuunii danda’a. Biyya chaayinaa keessatti meeshaalee alergeen(export goods) harki 27.5% omishaalee TQO ti. Biyya Indiyaa keessatti harki 50.3% tajaajiloota alergee(export services) dha.

English

Vision

We aspire to be a center of excellence in capacity building and technology transfer in the water sector in East Africa in 2025

English

Mission

To realize nationwide rapid development in the water sector through capacity building, research and study for technology transfer, specialized laboratory and competence service that improve the sector’s overall implementation capacity

English

Water Technology Training and Education Directorate

Water Technology Education and Training Directorate

Objective of the Directorate

  The major objective of Water technology education and training directorate were providing practical trainings to capacitate the existing and potentially joining manpower of the sector in cooperation with other technical and vocational education and training institutions and higher education institutions and produce and build capacity of instructors required by technical and vocational education and training institutions.

English